BIT Academy is a training centre focused in the field of ICT. We are committed to excellence and dedicated to your success.

You may like:

Office Excel

a

Course single

  /  Popular-sq  /  Office Excel

Office Excel

99€
Instructor:

About this course

Microsoft Excel është aplikacioni standard për spreadsheet për botën e biznesit dhe për përdorim personal. Megjithatë, ka disa arsye të rëndësishme pse trajnimi Excel mund të ketë një ndikim të madh në produktivitetin e punonjësve dhe kompanisë.

Nëse jeni i ri në Excel ose një përdorues i avancuar, ky trajnim do të mbulojë atë që ju duhet të dini për t’u bërë përdorues me kompetencë në Excel. Poashtu ky trajnim ju mëson truket dhe shkurtesat me të cilat shpejt mund të gjesh mënyra për t’i aplikuar njohuritë për të lehtësuar punën tuaj të tanishme.

PJESËMARRËSIT QË NDJEKIN TRAJNIMIN NË FUND DO TË JENË TË AFTË TË:

• Punojnë me tabela dhe t’i ruajnë ato në formate të ndryshme.

• Përdorin funksionet e integruara siç është funksioni i ndihmës, për t’a rritur produktivitetin.

• Bëjnë futjen e shënimeve në qeliza dhe të përdorin praktikat më të mira gjatë krijimit të listave.

• Të selektojnë, rendisin, kopjojnë, zhvendosin dhe fshijnë të dhënat.

• Editojnë rreshtat dhe kolonat në fletën punuese. Të kopjojnë, zhvendosin, fshijnë dhe riemërtojnë si duhet fletët punuese.

• Krijojnë formulat logjike dhe matematikore duke përdorur funksionet standarde të tabelave.

• Përdorin praktika të mira gjatë punës me formula dhe njohin vlerat e gabimit në formula.

• Formatizojnë numrat dhe përmbajtjen e tekstit në tabelë.

• Zgjedhin, krijojnë dhe formatizojnë grafika, për të komunikuar në mënyrë kuptimplote informacionin.

• Rregullojnë faqen e tabelës dhe të kontrollojnë, te korrigjojnë përmbajtjen, përpara se të ekzekutohet shtypja e tabelës.

• Aplikoj opsione të avancuara të formatimit të tilla si formatimin e kushtëzuar dhe kostumizuar të numrave dhe të punoj me fleta punuese.

• Përdor funksione të tilla si ato që lidhen me operacionet logjike, operacionet financiare, statistikore dhe matematikore.

• Krijoj diagrame dhe të aplikoj formatime të avancuara në to.

• Punoj me tabela dhe lista për të analizuar, filtruar dhe klasifikuar të dhënat. Krijoj dhe përdorin skenarë.

• Kontrolloj dhe auditoj të dhënat e kalkuluara.

• Rris produktivitetin duke punuar me të ashtuquajturën game e qelizave macrove dhe shablloneve.

• Lidh, importoj dhe eksportoj veçori të caktuara për të integruar të dhënat.

• Bashkëpunoj dhe shqyrtojë tabelat e kalkuluara. Aplikoj karakteristikat e sigurisë gjatë kalkulimit të tabelave.

 

User registration

You don't have permission to register

Reset Password