Trajnimi

Information Security

Rreth trajnimit
Information Security

Trajnimi i Sigurisë së Informacionit ofron një hyrje gjithëpërfshirëse të koncepteve dhe praktikave kryesore të nevojshme për të mbrojtur asetet e informacionit. I krijuar për punonjësit në të gjitha nivelet, ky trajnim mbulon bazat e sigurisë kibernetike, duke përfshirë parimet e sigurisë, menaxhimin e rrezikut, kontrollet e qasjes, sigurinë e rrjetit dhe reagimin ndaj incidenteve. Pjesëmarrësit do të fitojnë aftësi dhe njohuri praktike për të identifikuar dhe zbutur kërcënimet e zakonshme, duke siguruar një mjedis pune më të sigurt. Pavarësisht nëse jeni i ri në këtë fushë ose kërkoni të rifreskoni njohuritë tuaja, ky trajnim ofron njohuri thelbësore për të rritur ndërgjegjësimin dhe aftësitë tuaja për sigurinë kibernetike.

Nëpërmjet seancave interaktive, ushtrimeve praktike dhe studimeve të rasteve në botën reale, pjesëmarrësit do të mësojnë se si të zbatojnë praktikat më të mira të sigurisë në rolet e tyre të përditshme. Trajnimi gjithashtu thekson rëndësinë e një kulture sigurie proaktive dhe ofron strategji për të qëndruar të informuar për kërcënimet e reja. Deri në fund të trajnimit, pjesëmarrësit do të jenë të pajisur mirë për të kontribuar në përpjekjet e sigurisë së organizatës së tyre dhe për të promovuar një vend pune dixhital më të sigurt.

Çka përmban trajnimi?

 • Introduction to Security Concepts: Confidentiality, Integrity, Availability (CIA triad).
 • Security Governance: Policies, standards, guidelines, and procedures.
 • Risk Management: Identification, assessment, and mitigation of risks.
 • BC/DR Planning: Importance of business continuity and disaster recovery.
 • Incident Response: Incident management lifecycle, detection, response, recovery, and lessons learned.
 • Exercises and Case Studies: Real-world scenarios and response strategies.
 • Authentication: Methods and mechanisms (passwords, biometrics, multi-factor authentication).
 • Authorization: Access control models (Role-Based Access Control – RBAC, Discretionary Access Control – DAC, Mandatory Access Control – MAC).
 • Account Management: User provisioning, access reviews, and de-provisioning.
 • Network Defense: Firewalls, intrusion detection/prevention systems (IDS/IPS).
 • Secure Network Design: Segmentation, Virtual Local Area Networks (VLANs), and secure architecture principles.
 • Secure Communication: Virtual Private Networks (VPNs), Transport Layer Security (TLS)/Secure Sockets Layer (SSL), and secure protocols.
 • Monitoring and Detection: Security Information and Event Management (SIEM), logging, and monitoring.
 • Vulnerability Management: Scanning, assessment, and patch management.
 • Incident Handling: Response procedures, escalation, and reporting.

Ligjëruesit

Korab Osmanaj

Information Security

Fito aftësitë.
Fito certifikatën.
Fito punën.

Pjesëmarrja në këtë kurs trajnim do të përmirësojë ndërgjegjësimin tuaj për sigurinë kibernetike dhe do t’ju pajisë me aftësi praktike për të identifikuar dhe zbutur kërcënimet e zakonshme. Do të qëndroni të informuar për rreziqet e reja, do të promovoni një kulturë proaktive të sigurisë brenda organizatës tuaj dhe do të fitoni një bazë të fortë për avancimin e karrierës. Për më tepër, kursi do t’ju ndihmojë të kuptoni kërkesat e pajtueshmërisë dhe menaxhimin e rrezikut, duke kontribuar në një vend pune më të sigurt dhe më të qëndrueshëm.

PJESËMARRËSIT E DALLUAR NË TRAJNIME PUNËSOHEN NË​

Kompanitë me të cilat kemi miqësi

Regjistrohu sot dhe fillo trajnimin

Information Security